امروز : 1403/03/30
اعضای هیئت مدیره شرکت بازرسی خبرگان بین المللی تهران

/images/Board/7845علیرضا-توکلی.png
علیرضا توکلی
مدیر عامل

02174612

02174612

/images/Board/7177Untitled-2.png
داریوش طالب زاده
عضو هیئت مدیره

02174612

02174612

/images/Board/9884Untitled-2.png
کامران رستگار
عضو هیئت مدیره

02174612

02174612

/images/Board/239Untitled-2.png
سعید کوچکی مقدم
عضو هیئت مدیره

02174612

02174612

/images/Board/6478Untitled-2.png
اسماعیل بانوج
عضو هیئت مدیره

02174612

02174612