امروز : 1403/05/02
بازرسی و تایید تمیز انبار های کشتی
بازرسی و تایید تمیز و مناسب بودن انبار های کشتی / کانتینر قبل از بارگیری

بازرسی و تایید تمیز انبارهای کشتی


یکی دیگر از وظایف شرکت های بازرسی بین المللی کالا ،بازرسی کشتی و انبار های کشتی است. بنابراین یکــی از روشــهای شــناخته شــده جهــت نظــارت بــر وضــعیت فنــی و ایمنــی کــشتیها و شناســایی شناورهای غیراستاندارد و جلوگیری از تردد آنها کنتــرل و بازرســی کــشتیها می باشد.

با اقداماتی که شرکت های بازرسی کشتی انجام میدهد یک کشور می تواند نسبت بـه اجرایـی کردن آین نامه ایمنی شناورهای غیر کنوانسیونی ،قـوانین دریایی و دسـتورالعمل های بـین المللـی مـرتبط بـا ایمنـی دریـانوردی و حفاظـت از محـیط زیـست دریـایی ،قانون پرچم کشتی اقـدام کند.

شرکتهای بازرسی کشتی در هر کشوری اجازه دارند تا الزامـات کنوانـسیونهای دریایی همچون سولاس، مارپل، خط شاهین و ... را بر روی کشتیها بازرسی کنند و اگر دربازرسی و تایید انبار های کشتی اشکالی دیده شد و یا مقررات رعایت نشده باشد اقداماتی برای جلوگیری و اصلاح آنها انجام میشود .

بنابراین برای ایجاد و داشتن بازرسی با کیفیت و منسجم، کشورها در تمام نقاط جهان ،تفاهمنامـه هـایی را امـضا میکنند تا علاوه بر نظارت و بازرسی دقیق و بر تردد کشتیها، با استفاده از نرم افزارهای اطلاع رسانی در اسرع وقـت از وضـعیت فنی و امنیت کشتیهایی که به بنادر کشورهای منطقه وارد میشوند ،آگاهی یابند و از این طریق تردد کشتیهای غیراستاندارد را در بنـادر کمتر کنند که این مسئله از قوانین دریایی محسوب میشود.

شرکت های بازرسی کشتی تفـاهمنامـه را بین تجار امضا میکنند تا بعد از انجام برررسی های لازم توسط بازرسان ماهر و با تجربه گواهینامه های لازم مطابق استاندارد های بین المللی و قوانین دریایی ارائه دهند.

شرکت بازرسی خبرگان بین المللی تهران یکی از شرکت هایی است که بازرسی و تایید تمیز انبارهای کشتی را بررسی میکند و گواهینامه لازم را صادر میکند. این شرکت وظیفه ایی که در بخش کنترل و بازرسی کشتیهای خـارجی و کـشتیهای ایرانـی و شـناورهای غیرکنوانسیونی را بر عهده دارد .

نواقص موجود بر روی کشتیها به سه بخـش اصـلی مربـوط میشوند که به ترتیب زیر است:

 • ایمنی (تجهیزات بقا در دریا و اطفاء حریق)
 • آلودگی محیط زیست دریایی
 • ماشین آلات

به خاطر وجود چنین نواقصی در کشتی و انبار های آن سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم گرفته اسـت تا مراحـل کنتـرل و بازرسـی کـشتیها را توسط شرکت های بازرسی معتبر انجام دهندتا جهت اطلاع کلیه مالکـان و شـرکتهای کـشتیرانی قرار دهد و از بـروز توقیفهـای احتمـالی و عـدم تـاخیر در حرکت شناورها جلوگیری کند. بازرسی وتایید تمییز انبار کشتی هم جزو بازرسی مواد معدنی می باشد که در شرکت تایکو قابل ارائه خدمت می باشد.

مراحل کنترل و بازرسی کشتی ها

بازدید از شرایط کشتی می تواند با در نظر گرفتن موارد زیر باشد:

 • مشاهده وضعیت کلی کشتی، تجهیزات و نحوه کار و فعالیت پرسنل
 • بازدید مدارک و گواهینامه های کشتی
 • بازدید از محلهایی که بیشترین موارد نقص در آنها مشاهده شده است

به خاطر داشته باشید که مشاهده مواردی همچون

 • پله های ورودی کثیف و روغنی
 • عدم نظارت بر ورود و خروجها
 • نگهبان خواب آلود و بی توجه
 • عرشه ای به هم ریخته و بی نظم
 • عدم آشنایی پرسنل با وظایف محوله میتواند در هنگام ورود به کشتی

بر دیدگاه بازرس کنترل و بازرسی در خصوص وضعیت کلی کشتی تاثیر بگذارد.