امروز : 1402/03/17
آزمون چشمی (Visual Test, VT )
آزمون چشمی (Visual Test, VT )

آزمون چشمی (Visual Test, VT )

 

تست و بازرسی چشمی جوش (Visual Testing or VT)

در بازرسی غیر مخرب جوش به روشی از بازرسی قطعات که با استفاده از چشم مسلح یا غیر مسلح انجام میشود آزمون چشمی گفته می شود.که یکی از راه هایی است که نواقص و ایراد های سطحی را تشخیص می دهد. در این مقاله به بررسی بازرسی جوش توسط آزمون چشمی خواهیم پرداخت و مزایا و معایب آن را بررسی میکنیم.

شرکت بازرسی تایکو با انجام آزمون چشمی در بازرسی غیر مخرب جوش تمامی عیب های قطعات را همان ابتدای کار شناسایی میکند. و راه هایی را برای رفع آنها ارائه میدهد.

در هر عملیات کنترل کيفيت با بازرسی چشمی بررسی میشود ، باید در تمام مراحل کاری تولید آزمایشات متوالی انجام شود. با  بازرسی چشمی سطوح معيوب شناسایی شده  و عملیاتی را برای تعمير این عيوب انجام میدهند که باعث میشود هزینه قابل توجهی کاهش یابد .

آزمون چشمی راحترین، متداول ترین و مهم ترین نوع بازرسی غیر مخرب جوش است که معمولا اولین بخش در آزمایش و بررسی قطعه محسوب میشود. کلیه ایراد های سطحی از جمله ترک، انحرافات در اندازه قطعه، تخلخل سطحی و… که قابل مشاهده هستند را می توان توسط این بازرسی شناسایی کرد. مواردی مثل شدت و نوع نور محیط، شرایط سطح قطعه و تمیزکاری قطعه در آزمون چشمی خیلی مهم است. بنابراین امروزه در تمامی صنایع،که بازرسی فنی مورد نیاز باشد استفاده از این روش بازرسی غیر مخرب جوش می تواند مبنای برنامه ریزی ها برای بازرسی های بعدی و انتخاب نوع آن ها باشد.

در استانداردها و آیین نامه ها جهت ساخت سازه های جوش باید از جوشکار ماهر بهرهمند شد و جوش های مذکور نیازمند تست و بازرسی هستند که یکی از مهمترین آزمون ها، بازرسی چشمی جوش است.

شرکت بازرسی خبرگان تهران در بازرسی جوش و تست غیر مخرب جوش ،در ابتدای بازرسی برای جلوگیری از عیوب از روش بازرسی چشمی استفاده میکند . بنابراین دست یابی به یک جوش ایده آل که دارای خواص مکانیکی مورد انتظار باشد ممکن نیست، مگر با رعایت الزامات آیین نامه ای و استانداردی مربوطه (مانند اندازه، سالم بودن ظاهر و باطن جوش). این الزامات فقط از طریق بازرسی، کنترل و آزمایش عملیات جوشکاری بدست می آید.

بازرسی جوش از سه بخش تشکیل شده است که عبارت است از بازرسی قبل از ساخت ، حین ساخت و بعد از ساخت .که باید مطابق با آیین نامه هایی مثل انجمن جوش امریکا و آیین نامه سازمان نظام مهندسی ایران باشد.

عملیات روش بازرسی چشمی جوش (VT) خیلی راحت است. به سبب این که بازرسی غیرمخرب جوش در مناطق قابل دید و روشن انجام میشود، بنابرین اولین اقدام در بازرسی چشمی این است که قطعه مورد بررسی را باید توسط نور روشن کرد.تا راحنر مشاهده کرد. سپس قطعه با چشم و یا وسایل حساس به نور مانند فوتوسل ها (Photocells) مورد بازرسی قرار می ­گیرد. هر چند که لوازم  بازرسی چشمی خیلی ساده هستند، ولی بودن نور کافی در بازرسی چشمی VT امر مهم و ضروری است علاوه بر آن باید سطح قطعه قبل از بازرسی چشمی به طور کامل تمیز شود. تنها نکته منفی بازرسی چشمی VT  این است که در این روش تنها عیوبی قابل تشخیص است که به هر نحوی به سطح راه پیدا کرده باشد و عیوبی که در داخل جوش وجود دارند با این روش متاسفانه قابل تشخیص نیست.که در ادامه به بررسی تمامی آنها خواهیم پرداخت.